Privacyverklaring

Pieterse.com (en de daaraan gerelateerde handelsnaam WhozNext) respecteert de privacy en gaat volgens de eisen van de de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) om met de persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeert Pieterse.com over de wijze waarop Pieterse.com met de persoonsgegevens omgaat en wat de rechten zijn. Pieterse.com is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van de, aan de opdrachtgevers verbonden, studenten en medewerkers in de zin van de AVG. 

Soorten persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door Pieterse.com worden verwerkt:

 • NAW-gegevens,
 • Studentnummer,
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens,
 • Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opdrachten,
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving (bijvoorbeeld Wet op het hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, Belastingwet, Wet op de Identificatieplicht).

Doeleinden
Pieterse.com gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • correcte uitvoering van de opdracht,
 • ter uitvoering en verbetering van de dienstverlening,
 • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen,
 • werving nieuwe opdrachtgevers,
 • samenstellen gebruikersstatistieken,
 • beveiliging en verbetering van de website.
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt en voor andere doeleinden wordt expliciet toestemming gevraagd.

Rechten van betrokkenen
Als eigenaar van de persoonsgegevens (betrokkene) zijn er volgens de privacywetgeving bepaalde rechten. Verzoeken hiertoe kan men richten aan Pieterse.com, via het mailadres: vincent@pieterse.com.

De rechten van betrokkenen zijn:

 • recht op inzage,
 • recht op correctie,
 • recht om 'vergeten te worden': hieraan zitten wel technologische en juridische beperkingen (bijvoorbeeld op basis van de Archiefwet),
 • recht op dataportabiliteit.

Verstrekking aan derden
Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Pieterse.com gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Pieterse.com optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij Pieterse.com daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving. Pieterse.com draagt - samen met eventuele verwerkers - zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.

Cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Hiervoor heeft Pieterse.com een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over het gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt en rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Pieterse.com. De Google Analytics instellingen zijn zodanig dat het IP-adres wordt gemaskeerd en dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Men kan de browser zo instellen dat men tijdens het bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Hyperlinks
De websites kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Pieterse.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens van de (potentiele) opdrachtgevers en de door opdrachtgevers verstrekte persoonsgegevens worden bewaard conform de bewaartermijnen van belastingwet en indien relevant de selectielijsten van de Vereniging Hogescholen (VH).

Wijzigingen
Pieterse.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen, opmerkingen of klachten
Pieterse.com stelt vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Indien men van mening is dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of men een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door Pieterse.com of een verzoek heeft om gebruik te maken van de rechten als betrokkene, kan men dit rechtstreeks laten weten via het mailadres: vincent@pieterse.com.
Men kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.